Zijn uw overeenkomsten en algemene voorwaarden nog up-to-date? Doe hier de test.

 


Op 1 december 2020 is de nieuwe B2B-wetgeving inzake onrechtmatige bedingen in

overeenkomsten tussen ondernemingen in werking getreden. Veel overeenkomsten en

algemene voorwaarden voldoen niet meer aan deze nieuwe wetgeving. U doet er

bijgevolg goed aan om uw algemene voorwaarden en overeenkomst grondig na te (laten)

kijken. Aan de hand van de volgende vragen kan u alvast nagaan of uw overeenkomsten

en algemene voorwaarden geüpdatet moeten worden.


Scheppen de clausules in uw overeenkomsten/algemene voorwaarden een kennelijk

onevenwicht tussen de rechten en plichten van beide contractspartijen?


De nieuwe B2B-wetgeving legt een algemeen verbod op voor bedingen die een kennelijk

onevenwicht creëren tussen de rechten en plichten van partijen.

Dit algemeen verbod gaat gepaard met twee lijsten van specifieke categorieën van bedingen: de zogenaamde zwarte en grijze lijst. Bedingen uit de zwarte lijst zijn hoe dan ook onrechtmatig en verboden. Bedingen uit de grijze lijst worden vermoed onrechtmatig en verboden te zijn, behoudens bewijs van het tegendeel.


Volstaat het om op uw facturatie te verwijzen naar algemene voorwaarden om deze

toepasselijk te maken op uw contractuele relatie?


Volgens de nieuwe B2B-wetgeving behoort een onweerlegbaar kennis- of aanvaarding beding tot de zwarte lijst. Een clausule of een beding dat op onweerlegbare wijze de kennisname of de aanvaarding van de andere partij vaststelt met bedingen waarvan zij niet daadwerkelijk kennis heeft kunnen nemen voor het sluiten van de overeenkomst, is bijgevolg verboden en nietig. Het volstaat m.a.w. niet om eenvoudigweg te verwijzen naar uw algemene voorwaarden op uw facturatie om deze tegenstelbaar te maken aan uw klanten.Kan u de voorziene leveringstermijn in uw overeenkomst/algemene voorwaarden nog

eenzijdig wijzigen?


Een beding dat toelaat om de overeengekomen leveringstermijn eenzijdig te wijzigen zal worden vermoed onrechtmatig te zijn, tenzij een geldige reden voor die eenzijdige wijziging wordt aangereikt.


Bevatten uw algemene voorwaarden een beding waarin de andere partij moet afzien van

elk middel van verhaal in geval van betwisting?


Bedingen waarin alle verhaalsmogelijkheden worden uitgesloten, zijn op basis van de zwarte lijst absoluut nietig. Het is wel nog steeds mogelijk om één verhaalsmogelijkheid uit te sluiten.


Wordt het begrip overmacht zeer ruim omschreven in uw algemene voorwaarden?


Bepaalde overmachtsclausules kunnen eveneens als onrechtmatig worden beschouwd. Indien het begrip overmacht zeer ruim wordt omschreven kan dit een ongepaste beperking van de wettelijke rechten van een onderneming inhouden.

 

Is uw contractspartij op basis van uw algemene voorwaarden een forse schadevergoeding

verschuldigd in geval van niet-uitvoering of vertraging in de uitvoering van de

verbintenissen?


Excessieve schadebedingen kunnen op basis van de grijze lijst als nietig worden beschouwd. U mag geen schadevergoedingsbedragen vaststellen die kennelijk niet evenredig zijn aan het nadeel dat door de onderneming kan worden geleden.


Sluit u het ontbindingsrecht uit in geval van wanprestatie?


Een ongepaste beperking van rechten bij wanprestatie kan op basis van de grijze lijst worden vermoed onrechtmatig te zijn, behoudens bewijs van het tegendeel. U kan het ontbindingsrecht van uw contractspartij bijgevolg slechts uitsluiten voor zover dit niet ongepast is en hiervoor een geldige reden is.Er zijn legio voorbeelden van onrechtmatige bedingen opgenomen in overeenkomsten en/of

algemene voorwaarden. Zulke bedingen zijn in principe nietig en zullen voor niet geschreven worden gehouden. U heeft er bijgevolg alle belang bij om na te gaan of uw contractuele clausules en voorwaarden de rechtmatigheidstoets van de nieuwe B2B-wetgeving doorstaan.Besluit


Stelt u aan de hand van voormelde vragen vast dat uw contractuele clausules en/of

voorwaarden niet meer voldoen of twijfelt u of deze de rechtmatigheidstoets nog zullen doorstaan? Aarzel niet ons te contacteren. Wij kunnen uw voorwaarden screenen en weer volledig up-to-date maken.ADLEX


Ellen Vanderweyden

Associate


ellen.vanderweyden@adlex.be


TEL 089 32 23 00

FAX 089 35 66 01

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in & ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?

Heeft u vragen of wenst u meer informatie over onze aankomende evenementen? Neem dan contact met ons op.

Contacteer Ons